Inkluzivní vzdělávání

V současné době je kladen velmi vysoký důraz na inkluzivní vzdělávání. Snahou je takové nastavení systému, který umožňuje všem dětem plnit povinnou školní docházku v místě bydliště. Jedná se o rovné šance dětí na vzdělávání.
malování ve školce

Jedná se o podporu vzdělávání, aby se mohl účastnit běžného života ve společnosti a to i navzdory zdravotnímu znevýhodnění nebo hendikepu. Pod pojmem hendikep si přitom představujeme nejen znevýhodnění z důvodu mentálního, tělesného nebo smyslového postižení, ale také jsou tím často míněny děti ze sociálně znevýhodněných skupin, kde se jedná o sociální hendikep. Inkluze se ovšem dotýká také různých etnik, vzdělávání cizinců a na straně druhé také vzdělávání dětí zvláště nadaných. Nejde tedy nutně jen o inkuluzi dětí s hendikepem.
Inkluzivní vzdělávání samozřejmě má své zastánce i své odpůrce. Samozřejmě, že určitá podoba speciálního školství bude zachována. Těžko si můžeme například představit žáka s hlubokým mentálním postižením, který by navštěvoval běžnou školu.
 

Asistent pedagoga

To, co je nezbytně nutné v procesu inkluze, je individuální přístup a dostatečné zázemí pedagoga. Proto se stále více uplatňují takzvaní asistenti pedagoga.
Asistent pedagoga je pomocník, který se významnou měrou podílí na vzdělávacím procesu ve škole, ale také v oblasti mimoškolní výchovy.
Podílí se na vzdělávání a integraci žáka se sociálním nebo kulturním znevýhodněním, žáka se speciálními potřebami a také žáka mimořádně nadaného. Pracuje podle pokynů pedagoga jak s žákem se speciálními potřebami, tak s ostatními žáky ve třídě. Cílem je vytvořit prostor pro pedagogickou individuální práci učitele s žákem.
děti do školy

Pozor, asistent pedagoga není osobní asistent žáka. Osobní asistent není pedagogický pracovník a je placený ze zcela jiných zdrojů.
Co se týče vzdělávání asistentů, síť je velmi rozsáhlá. Najdeme asistenty s kurzem, ale také lidi například s odborným magisterským vzděláním.

Podobné příspěvky

Vysoká škola

Jsem opravdu ráda, že jsem si mohla udělat vysokou školu. Ale řeknu vám, že to bylo opravdu hodně složité, protože…

Národnostní menšiny

Podle vymezení českého politika a sociologa Ivana Gabala je národnostní menšina nějaká skupina lidí v určitém státě, která nepřijímá jako…

Být vzdělaný ano nebo ne

Vzdělání je prospěšné spoustu věcem. Představte si, že se s někým bavíte a ten dotyčný se vás na něco zeptá, jenže vy…