Inkluzivní vzdělávání

V současné době je kladen velmi vysoký důraz na inkluzivní vzdělávání. Snahou je takové nastavení systému, který umožňuje všem dětem plnit povinnou školní docházku v místě bydliště. Jedná se o rovné šance dětí na vzdělávání.
malování ve školce

Jedná se o podporu vzdělávání, aby se mohl účastnit běžného života ve společnosti a to i navzdory zdravotnímu znevýhodnění nebo hendikepu. Pod pojmem hendikep si přitom představujeme nejen znevýhodnění z důvodu mentálního, tělesného nebo smyslového postižení, ale také jsou tím často míněny děti ze sociálně znevýhodněných skupin, kde se jedná o sociální hendikep. Inkluze se ovšem dotýká také různých etnik, vzdělávání cizinců a na straně druhé také vzdělávání dětí zvláště nadaných. Nejde tedy nutně jen o inkuluzi dětí s hendikepem.
Inkluzivní vzdělávání samozřejmě má své zastánce i své odpůrce. Samozřejmě, že určitá podoba speciálního školství bude zachována. Těžko si můžeme například představit žáka s hlubokým mentálním postižením, který by navštěvoval běžnou školu.
 

Asistent pedagoga

To, co je nezbytně nutné v procesu inkluze, je individuální přístup a dostatečné zázemí pedagoga. Proto se stále více uplatňují takzvaní asistenti pedagoga.
Asistent pedagoga je pomocník, který se významnou měrou podílí na vzdělávacím procesu ve škole, ale také v oblasti mimoškolní výchovy.
Podílí se na vzdělávání a integraci žáka se sociálním nebo kulturním znevýhodněním, žáka se speciálními potřebami a také žáka mimořádně nadaného. Pracuje podle pokynů pedagoga jak s žákem se speciálními potřebami, tak s ostatními žáky ve třídě. Cílem je vytvořit prostor pro pedagogickou individuální práci učitele s žákem.
děti do školy

Pozor, asistent pedagoga není osobní asistent žáka. Osobní asistent není pedagogický pracovník a je placený ze zcela jiných zdrojů.
Co se týče vzdělávání asistentů, síť je velmi rozsáhlá. Najdeme asistenty s kurzem, ale také lidi například s odborným magisterským vzděláním.

5/5 - (2 votes)

Podobné příspěvky

Národnostní menšiny

Podle vymezení českého politika a sociologa Ivana Gabala je národnostní menšina nějaká skupina lidí v určitém státě, která nepřijímá jako…

Být vzdělaný ano nebo ne

Vzdělání je prospěšné spoustu věcem. Představte si, že se s někým bavíte a ten dotyčný se vás na něco zeptá, jenže vy…